Vakken

Uw noden

Bij Swing zorgen we er, naast kennis van de norm, voor dat we het doel en de doelstelling van de norm echt kennen. Het is deze interesse die ons in staat stelt de overtuiging van de juistheid van de norm en een beter begrip ervan te delen.

Het recht wordt gekenmerkt door een beweging naar specialisatie, die de noodzaak heeft doen ontstaan om bruggen te slaan tussen de vakken, om teamwerk en een perfecte communicatie tussen ons en met u uit te bouwen.

De belangrijkste onderwerpen en sectoren waarin wij onze klanten ondersteunen zijn:

Grondrechten, mensenrechten en grondwettelijk recht

"Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

[…]

Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tyrannie en onderdrukking."

Preambule bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Met deze zinnen geven de ondertekenende staten van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens blijk van hun ambitie om de mensenrechten en de fundamentele vrijheden gezamenlijk te beschermen en te ontwikkelen.

Deze rechten en vrijheden vormen het fundament van onze samenleving. Zij geven ons het vertrouwen dat wij vrij kunnen denken en handelen in een democratische samenleving. De juiste interpretatie ervan zorgt voor een evenwicht tussen de maatschappij en het individu, het individu en het collectief.

Wij staan onze cliënten bij in hun vraagstelling en bezorgdheden met betrekking tot deze rechten en vrijheden, met name in het kader van beroepen voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, het Hof van Justitie van de Europese Unie en, meer in het algemeen, voor de verschillende rechtbanken. Wij integreren deze kwesties ook in de adviezen die wij opstellen en in de wetgevende en normatieve teksten die wij voorbereiden.

Publiek en administratief recht

"Alle machten gaan uit van de Natie.

Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald."

Art. 33 van de Belgische Grondwet

Een Rechtsstaat is een Staat waarin de bevoegdheden door de bevoegde overheid worden uitgeoefend volgens de regels die op hem van toepassing zijn.

In hun interactie met elkaar, zoals in de interactie tussen burgers en overheden, handelen deze laatsten in het algemeen belang. Inzicht in dit belang en de noodzakelijke evolutie ervan, integratie ervan in de werking van de instellingen en de evaluatie van hun optreden vormen de kern van onze activiteit op dit gebied.

Gezondheidsrecht

"Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk van het leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet"

Art. 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

------

"Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of zwakheid"

Art. 1 van het Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Op grond van het recht op leven zijn Staten verplicht het leven en daartoe de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg te verzekeren. De organisatie van een gezondheidszorgstelsel is volgens het Europees Hof voor de rechten van de mens de uitvoering van het recht op leven.

Met dit voor ogen ondersteunen wij overheden, zorginstellingen en gezondheidswerkers bij het opzetten en onderhouden van een werking die het mogelijk maakt deze doelstelling van een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam zorgaanbod te verdedigen.

Bij de evaluatie van de acties van de overheid en de instellingen voor gezondheidszorg, alsmede van die van de beroepsbeoefenaars, zal rekening moeten worden gehouden met deze meervoudige dimensie van de gezondheid. Een goed begrip van gezondheid en de oriëntatie van een gezondheidszorgstelsel op deze doelstelling zijn volgens ons en onze verdediging dan ook een centraal element.

Onze praktijk richt zich op het volgende:

  • Patiëntenrechten en grondrechten
  • Ziekenhuisrecht
  • Zorginstellingen
  • Openbare zorginstellingen en publiek-private en publiek-publieke samenwerkingen
  • Apotheken
Gereglementeerde beroepen

"Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.

Die rechten omvatten inzonderheid :

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen; […]"

Art. 23 van de Belgische Grondwet

De vrije beroepskeuze is een algemeen aanvaard en toegepast beginsel. In sommige gevallen kan de toegang tot een beroep echter worden gereglementeerd. Dit zal het geval zijn ter bescherming van bepaalde dwingende belangen, waaronder het vertrouwen van de afnemers van de dienst. De overheid regelt de uitoefening van bepaalde beroepen op grond van het feit dat de dienst van algemeen belang is en dat de gebruikers van de diensten derhalve vertrouwen moeten kunnen hebben in de kwaliteit van de dienst.

Dit beginsel geldt ook voor bepaalde economische activiteiten. Ook hier is de reden de bescherming van consumenten of gebruikers.

Een goed begrip van deze mechanismen moet ertoe leiden dat de beperkingen van de principiële vrijheid niet buitensporig zijn in verhouding tot de gewenste en rechtmatig verwachte bescherming. Wij ondersteunen onze cliënten bij de ontwikkeling van normen en de toepassing ervan in dit verband.

Publieke socialezekerheidsrecht

"Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.

Die rechten omvatten inzonderheid :

[…] 2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand; […]"

Art. 23 van de Belgische Grondwet

De sociale zekerheid wordt vaak voorgesteld als het cement van de Belgische samenleving. Het is er zeker een sleutelelement van en het beheer ervan is in vele opzichten een voorbeeld van directe democratie en burgerparticipatie.

Het Belgische socialezekerheidsstelsel wordt gekenmerkt door zijn paritair beheer, dat een belangrijke plaats toekent aan de begunstigden van diensten en de verstrekkers van diezelfde diensten bij de organisatie en uitvoering van het sociaal beleid.

Dankzij onze kennis van de geschiedenis en de werking van de Belgische socialezekerheidsinstellingen en hun evolutie, onder meer door de opeenvolgende staatshervormingen, kunnen wij onze cliënten bijstaan in hun inspanningen om de interpersoonlijke solidariteit te handhaven en te ontwikkelen.

Publieke economie

"Geen pensioen, geen gratificatie ten laste van de staatskas kan worden toegekend dan krachtens een wet."

Art. 179 van de Belgische Grondwet

Eenieder wordt geacht de wet te kennen. Een dergelijk beginsel is noodzakelijk voor het bestaan van een samenleving. Dit recht moet dus toegankelijk zijn, niet alleen omdat het openbaar is, maar ook omdat het leesbaar is.

Het opstellen van regelgeving is een oefening waarbij wij overheden bijstaan bij het opstellen van wet- en regelgevingsteksten. Overeenkomstig de rechtspraak van de afdeling Wetgeving van de Raad van State staan de leesbaarheid en de samenhang van de teksten voorop. De samenhang met hogere normen en de eerbiediging van de bevoegdheidsverdeling zijn daarbij essentiële elementen.

Ons team heeft een ruime ervaring opgebouwd in het opstellen van juridische en reglementaire teksten. Onze ervaring met objectieve geschillen voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State is daarbij onze leidraad. Deze proceservaring is van onschatbare waarde om tot een duurzame en werkbare redactie te komen.

 

Wetgevingstechniek

"Geen wet, geen besluit of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur is verbindend dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald."

Art. 190 van de Belgische Grondwet

------

"De hoven en rechtbanken passen de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen"

Art. 159 van de Belgische Grondwet

Eenieder wordt geacht de wet te kennen. Een dergelijk beginsel is noodzakelijk voor het bestaan van een samenleving. Dit recht moet dus toegankelijk zijn, niet alleen omdat het openbaar is, maar ook omdat het leesbaar is.

Het opstellen van regelgeving is een oefening waarbij wij overheden bijstaan bij het opstellen van wet- en regelgevingsteksten. Overeenkomstig de rechtspraak van de afdeling Wetgeving van de Raad van State staan de leesbaarheid en de samenhang van de teksten voorop. De samenhang met hogere normen en de eerbiediging van de bevoegdheidsverdeling zijn daarbij essentiële elementen.

Ons team heeft een ruime ervaring opgebouwd in het opstellen van juridische en reglementaire teksten. Onze ervaring met objectieve geschillen voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State is daarbij onze leidraad. Deze proceservaring is van onschatbare waarde om tot een duurzame en werkbare redactie te komen.