Team

Het team is de plek waar eenieder zijn krachten samenbrengt om anderen te ondersteunen in hun zwakke punten. Het is in die zin dat we samen willen werken: de krachten van de ene laten toe dat anderen zich vrijmaken van hun zwakheden en zo enkel toespitsen op het beste van zichzelf.

Bij Swing is elke nieuwkomer in die zin beter dan ons allen. Wat we in elkaar zoeken zijn de sterke punten die we kunnen brengen bij de realisatie van ons gemeenschappelijk project: om u te helpen en deze wereld een ruimte te maken waar we samenkomen.

Brussels

Associés

Pierre Slegers
Pierre Slegers
Advocaat vennoot
Pierre Slegers
Advocaat vennoot
Tel. : +32 2 626 37 10
Tel. direct : +32 477 77 93 53

Voorkeursmaterie/specialisaties :

 • Publieke socialezekerheidsrecht
 • Wetgevingstechniek
 • Grondrechten, mensenrechten en grondwettelijk recht
 • Publiek en administratief recht
 • Gezondheidsrecht
 • Gereglementeerde beroepen
 • Publieke economie

Ik heb me gespecialiseerd in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, en meer bepaald in de organisatie en financiering ervan.

Het is mijn taak om overheidsinstellingen, semioverheidsinstellingen en diverse actoren in de gezondheidszorg (ziekenhuizen, (para)medische beroepsbeoefenaars, farmaceutische bedrijven ….) meer inzicht te bieden in het ingewikkelde en strikt gereguleerde wettelijke kader waarin zij actief zijn.

Ik verleen bijstand aan de overheid wanneer ze nieuwe normen wil invoeren en goedkeuren, en ik help de andere actoren om hun activiteiten aan te passen aan die voortdurend evoluerende omgeving.

Wat me vooral boeit, is het maatschappelijke project dat ten grondslag ligt aan de wetgeving. De gezondheidszorg en de sociale zekerheid moeten de toegang tot een kwaliteitsvolle zorg verzekeren. Om dat te realiseren, moeten ze enerzijds een evenwicht garanderen tussen de dienstverleners en de ontvangers van die diensten, en anderzijds de rol van de overheid en de andere actoren duidelijk afbakenen.

Dit vereist het beheer van teams en projecten, naast een interne en externe samenwerking. Tot slot is het ook belangrijk om de zaken vanop afstand te bekijken, onder meer door artikelen te schrijven, deel te nemen aan colloquia en open te staan voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Ik werk zowel in het Nederlands als in het Frans.

Margaux Kerkhofs
Margaux Kerkhofs
Advocate vennoot
Margaux Kerkhofs
Advocate vennoot
Tel. : +32 2 626 37 10
Tel. direct : +32 477 73 98 14

Voorkeursmaterie/specialisaties :

 • Publieke socialezekerheidsrecht
 • Gezondheidsrecht
 • Publiek en administratief recht
 • Grondrechten, mensenrechten en grondwettelijk recht
 • Gereglementeerde beroepen

Mijn praktijk richt zich voornamelijk op het gezondheidsrecht in zijn verschillende aspecten, meer bepaald de organisatie en financiering van de gezondheidszorg.

Ik ben opgeleid in zowel het Belgisch recht als het internationaal- en europees recht en pas deze toe in mijn praktijk.

In mijn dagelijkse praktijk sta ik de overheid, semi-publieke instellingen en verschillende belanghebbenden in de gezondheidszorg ( ziekenhuizen, artsen, farmaceutische bedrijven, enz.) bij.

Om onze klanten te helpen bij het uitvoeren van hun projecten, schrijf ik juridische adviezen, voer ik porcedures, enz.

Wat me tot deze rechtsmateries aantrekt, is de constante evolutie van de toepasselijke regelgeving, maar ook de overlapping van de verschillende regels en normen die in een bepaalde situatie van toepassing zijn. Deze praktijk vereist een pragmatisch en voortdurend geactualiseerde benadering van elke situatie.

Ik werk voornamelijk in het Frans, maar heb een voldoende actieve en passieve kennis van het Nederlands om mijn steun te verlenen aan dossiers die in deze taal worden behandeld.

Jennifer Duval
Jennifer Duval
Advocate vennoot
Jennifer Duval
Advocate vennoot
Tel. : +32 2 626 37 10
Tel. direct : +32 473 78 99 15

Voorkeursmaterie/specialisaties :

 • Publieke economie
 • Publiek en administratief recht
 • Gereglementeerde beroepen
 • Droit fondamentaux, droits humains et droit constitutionnel
 • Wetgevingstechniek

Mijn interesse ging al, heel vroeg, tijdens mijn rechtenstudies aan de Université catholique de Louvain, uit naar publiekrecht en administratief recht. Ik heb ervoor gekozen om mij te specialiseren in publiekrecht en administratief recht, evenals in administratieve en grondwettelijke geschillen.

Bij aanvang van mijn stage aan de balie heb ik mijn praktijk toegespitst op het algemeen administratief recht en het overheidsfinanciënrecht. In 2015 heb ik een interuniversitair getuigschrift in overheidsfinanciën behaald.

Ik sta overheidsinstanties en publiekrechtelijke instellingen bij in het kader van die materies, zowel in de context van consultancy-, geschillen-als wetgevingstechniekopdrachten.

Mijn professionele ervaring werd eveneens verrijkt met een kort optreden als ambtenaar in de materies van strafrecht en strafprocesrecht. Die ervaring heeft mij de gelegenheid geboden om intern de uitdagingen en noden te kennen waarmee de overheidsinstanties te kampen hebben. Ze heeft mij toegelaten om de strafvordering, in haar geheel, beter te begrijpen.

Ik beoefen mijn praktijk voornamelijk in het Frans, maar heb een passieve kennis van het Nederlands. Ik verleen graag mijn medewerking in het kader van dossiers die in die taal worden behandeld.

Avocat

Lucas Fontaine
Lucas Fontaine
Advocaat
Lucas Fontaine
Advocaat
Tel. : +32 2 626 37 10
Tel. direct : +32 488 60 52 14

Voorkeursmaterie/specialisaties :

 • Grondrechten, mensenrechten en grondwettelijk recht
 • Publiek en administratief recht
 • Gereglementeerde beroepen

Sinds mijn eedaflegging ben ik werkzaam in advocatenkantoren gespecialiseerd in publiekrecht en administratief recht.

Tijdens mijn studiejaren werd mijn interesse aangewakkerd voor de materies die vallen onder alle takken van het publiekrecht en administratief recht en, meer bepaald, het ziekenhuisrecht waaromtrent ik mijn eindverhandeling geschreven heb.

In het kader van mijn praktijk behandel ik verschillende taken, zoals de opstelling van adviezen voor privépersonen of overheidsinstanties, alsook verschillende procedurestukken vóór het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de rechtbanken van de rechterlijke orde.

Ik sta zowel overheidsinstanties als privépersonen bij inzake prégeschillen, geschillen en post-geschillen.

Ik praktiseer hoofdzakelijk in het Frans en heb een passieve kennis van het Nederlands.

Gelijktijdig met mijn beroepspraktijk, zit ik de afdeling administratief recht van la Revue Etudiante de Droit public voor. Dit project, geleid door jonge rechtsbeoefenaars afkomstig uit gans Franstalig België, biedt mij de gelegenheid om deel te nemen aan de intellectuele stimulatie van jonge juristen afkomstig van verschillende horizonten.

Caroline Joret
Caroline Joret
Advocaat
Caroline Joret
Advocaat
Tel. : +32 2 626 37 10
Tel. direct : +32 474 21 35 62

Voorkeursmaterie/specialisaties :

 • Gezondheidsrecht
 • Gereglementeerde beroepen
 • Publieke socialezekerheidsrecht

Ik ben gespecialiseerd in gezondheidsrecht, en meer specifiek ziekenhuisrecht, met een bijzondere kennis van gecoördineerde wet op de ziekenhuizen.

Als juridisch adviseur help ik de overheden, ziekenhuisinstellingen en actoren binnen de gezondheidszorg (VZW van geneesheren, verpleegkundige en paramedische actoren) de regels te begrijpen en te functioneren binnen de juridische context waarin zij kaderen.

Mijn keuze om de balie en het advocatenkantoor Swing te vervoegen, ligt in de lijn van die wil om de verschillende actoren te begeleiden in de uitdaging die de gezondheidszorg van de toekomst vertegenwoordigt, namelijk door de toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit van de zorg te garanderen.

Ik stel, in het bijzonder, op prijs om mijn bijstand te verlenen aan overheden en hun partners om hun wil te vertalen door nieuwe normen te creëren en de andere actoren te helpen om hun actie in te schrijven in het juridisch kader waarin zij evolueren.

Gelijktijdig met mijn rol als juridisch adviseur, ben ik Voorzitster van een VZW die tot doel heeft het welzijn van de patiënten te verbeteren. Die rol laat mij toe een gevoeligheid voor en een menselijke benadering van de gezondheidszorg in gedachte te houden. Ik druk er mijn belangstelling uit voor een complete benadering van de toegankelijkheid van de zorg.

Ik praktiseer in het Frans, met een zeer goede kennis van het Nederlands.

Join Us
Your Name
Your position
Your Name
Your position
Tel. : +32 2 626 37 10

Wil je ons team versterken? Stuur ons je CV op met een sollicitatiebrief op info@swing-law.eu