Publicatie van de wet van 30 juli 2022 tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

10.08.2022
By Swing-Law
Share

De Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg staat op de rails

De wet van 30 juli 2022 tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg werd gepubliceerd op 8 augustus 2022 ll.. Zijn inwerkingtreding zal de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, opgericht bij de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, toelaten haar werkzaamheden aan te vatten.

De daarop betrekking hebbende bepalingen waren niet in werking getreden, aangezien zij niet op een praktische wijze ten uitvoer konden worden gelegd1 . De Commissie voor toezicht zou, inderdaad, in haar initieel concept, het werkvolume dat haar te wachten stond, niet aangekund hebben en dit omwille, namelijk, van de toekomstige afschaffing van de provinciale geneeskundige commissies2 .

Aldus, voorziet de wet van 30 juli 2022 de oprichting van een Nederlandstalige multidisciplinaire kamer en een Franstalige multidisciplinaire kamer die elk, afhankelijk van de werklast3 , kunnen worden ontdubbeld. Deze kamers zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende gezondheidszorgbeoefenaars (artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen, paramedici, hulpverleners-ambulancier en zorgverleners), alsook vertegenwoordigers van patiënten4 .

Deze kamers worden voorgezeten door een magistraat of een eremagistraat van de rechterlijke orde. Zij kunnen, bovendien, gespecialiseerde werkgroepen oprichten die de taak zullen hebben hen te helpen bij het voorbereiden van de dossiers5 . Daarenboven maakt de tekst de recrutering van verschillende inspecteurs6 mogelijk. Het betreffen personeelsleden van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid. Die laatsten die door de bevoegde kamer belast zijn met toezicht op het terrein, kunnen voortaan, op eigen initiatief, een dossier onderzoeken7 .

De bevoegdheden van de Toezichtcommissie worden eveneens uitgebreid. De tussenkomst van de minister van Volksgezondheid is niet langer vereist voor de uitoefening van de opdrachten die hem zijn toegewezen in de Toezichtcommissie. Deze worden, trouwens, uitgebreid. Naast de algemene taak betreffende het toezicht op de praktijkvoering van de gezondheidszorgbeoefenaars die hem reeds was toegewezen, voegt de wet van 30 juli 2022 andere bevoegdheden toe, zoals de beoordeling van de omstandigheden die een risico inhouden voor de patiënten of de volksgezondheid in de praktijkvoering, alsook de naleving van de patiëntenrechten8 .

De procedure vóór de Commissie legt de nadruk op de bescherming van de rechten van de verdediging door de gezondheidszorgbeoefenaar toe te laten zijn gemotiveerde opmerkingen mee te delen of te worden gehoord9 . De tekst behoudt, evenwel, de mogelijkheid voor om het visum van de gezondheidszorgbeoefenaar onmiddellijk te schorsen of hem welbepaalde voorwaarden op te leggen, zonder dat hij gehoord kon worden omtrent de motieven die dergelijke maatregelen verantwoorden, als gevreesd wordt dat de verdere praktijkvoering zware en imminente gevolgen zou hebben voor de patiënten of de volksgezondheid10 . Hoewel het gaat om een voorlopige maatregel, omkaderd met verschillende voorwaarden, zeggen noch de wet, noch de voorbereidende werkzaamheden wat er moet worden verstaan onder die « zware en imminente gevolgen voor de patiënten of de volksgezondheid ».

Tenslotte, worden ook de mogelijkheden inzake sancties verfijnd. Twee sancties zijn mogelijk. Enerzijds, kan het behoud van het visum worden onderworpen aan bepaalde voorwaarden11 en, anderzijds, kan een verbeterplan worden opgelegd12 . Voor de weigering om medewerking te verlenen aan het onderzoek en voor de niet-naleving van de sancties, zijn administratieve boetes voorzien13 .

Aangezien de wetgever aan de Koning de zorg overlaat om werking, samenstelling en benoeming van de verschillende instanties van deze Toezichtscommissie te regelen, zal de nakende publicatie van het koninklijk besluit haar toelaten haar activiteiten ten volle aan te vatten.

 

------------------------

1 Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, Doc. Parl., Uiteenzetting van de motieven, 2021-2022, n°2786, p. 4.

2 Art. 80 en 81 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

3 Art. 46, §1, lid 4.

4 Art. 46, §1, lid 1.

5 Art. 47/1.

6 Art. 49, §1.

7Art. 51.

8Art. 45, lid 2, 4° et 5°.

9Art. 54, §1, 3° ; Art. 54, §3 ; Art. 58, §1;

10Art. 57.

11Art. 56, 1°, a) en 2°, b).

12Art. 56, 2°, a).

13Art. 58/1.